top of page
Projekty: Projekty
ZAKRES USŁUG

Projekty koncepcyjne, analityczne, analizy koncepcji budowlanych dla biznesplanów, analizy możliwości inwestycyjnych w kontekstach prawnych i planistycznych, uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach; organizacja procesu projektowo administracyjnego dla skomplikowanych indywidualnych inwestycji, kojarzenie i aranżacja podmiotów gospodarczych dla realizacji indywidualnych przedsięwzięć, inwentaryzacje i ekspertyzy prawne biegnących procesów inwestycyjno-budowlanych, wsparcie i uczestnictwo w podmiotach gospodarczych dla przedsięwzięć w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, studia wykonalności inwestycji pod kątem wymogów programów dofinansowań ze środków unijnych;


wykonywanie pełnobranżowych projektów budowlanych, uzyskiwanie wszelkich decyzji uzgodnień i opinii oraz przechodzenie wszelkich procedur administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę; wykonywanie pełnobranżowych projektów wykonawczych, projektów wnętrz, wyposażenia katalogowego, projektów warsztatowe dla wyposażenia indywidualnego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowywanie przedmiarów i kosztorysów, stały nadzór nad opracowywaną dokumentacją dla podmiotów budżetowych przez specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych, nadzory autorskie na etapie realizacji inwestycji. architektura, projektowanie domów, projektowanie wnętrz

bottom of page